Josma Oy
Itäkatu 1-7, PL D223,
00930 Helsinki
Toimistot E, 3. krs


Puhelin (09) 8569 5003
< Etusivu

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaseloste on päivitetty 1.3.2022 ja se on voimassa toistaiseksi.

 1. Tietosuojaselosteen tarkoitus
  Josma Oy tuottaa asiakkailleen taloushallinnon palveluita. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyn periaatteet.

 2. Rekisterinpitäjä
  Josma Oy
  Y-tunnus 0109435-2
  Itäkatu 1-7 PL D223
  00930 Helsinki

  Yhteyshenkilö tietosuojaan liittyvissä asioissa:
  Mirja-Liisa Marttila
  +358 41 5232320
  mirjaliisa.marttila@josma.fi

 3. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat
  Josma Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Eväste (Cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

  Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään sivuston käytön analysointiin ja kehittämiseen sekä kohdennetun mainonnan toteuttamiseen.

  Mikäli et halua meidän keräävän tunnistetietojasi, useimmat selaimet mahdollistavat evästeiden kieltämisen sekä evästeiden poiston. Huomioithan kuitenkin, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toiminnalle.

 4. Henkilötietojen käsittelyperiaatteet
  Josma Oy pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä taloushallinnon palveluiden tuottamiseksi näille asiakkaille.

  Asiakasrekisterin tarkoituksena on Josma Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen. Asiakasrekisterin henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan kanssa laadittuun toimeksiantosopimukseen. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään Josma Oy:n palveluiden tuottamiseksi sopimussuhteessa asiakkaaseen sekä asiakkaan lakisääteisten velvollisuuksien toteuttamiseksi.

  Asiakasrekisterin ensisijainen tietolähde on Josma Oy:n asiakas ja asiakkaan edustaja itse. Rekisteriin voidaan kerätä tietoja myös julkisista tietolähteistä. Asiakkaan perustiedot sisältävät välttämättömät tiedot omistajista, päätöksentekijöistä sekä yhteyshenkilöistä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  Markkinointirekisteriä käytetään Josma Oy:n potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseen. Ensisijainen tietolähde on asiakkaan edustaja itse. Rekisteriin voidaan kerätä tietoa myös julkisista tietolähteistä. Markkinointirekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 5. Henkilötietojen suojatoimet, säilytysajat ja poistaminen
  Josma Oy on kouluttanut henkilöstönsä tietosuoja-asetuksen sisällöstä. Henkilöstö on sitoutunut noudattamaan salassapitovelvollisuutta.

  Asiakasrekisterin ja markkinointirekisterin henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin se on tarpeen asiakkaan toimeksiantosopimuksen tai muun oikeutetun edun toteuttamiseksi. Palkanlaskentaan ja kirjanpitoon liittyviä henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain 2 luvun 10§ mukaisesti. Josma Oy arvioi rekistereiden henkilötietojen oikeusperustetta säännöllisesti, vähintään vuoden välein. Tarpeettomat ja vanhentuneet henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

 6. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on mahdollisuus selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja tallennettu sekä mahdollisuus tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.

  Henkilötietolaissa rekisteröidylle säädettyjä nimenomaisia oikeuksia ovat:
  • Tiedonsaantioikeus
  • Tarkastusoikeus
  • Oikeus saada tietonsa korjatuiksi
  • Kielto-oikeus

  Kun rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksia ja hänellä on kysyttävää henkilötietojensa käsittelystä, hänen on ensisijaisesti otettava yhteyttä asianomaiseen rekisterinpitäjään. Ellei rekisteröity saa selvitettyä asiaansa rekisterinpitäjän kanssa, hän voi ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

  Jos henkilötietojen käsittelyssä voi olla kyse henkilötietolaissa tai rikoslaissa määritellystä rikoksesta, rekisteröity voi pyytää myös poliisiviranomaista selvittämään asiaa.

 7. Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
  Henkilötietojen tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

  Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus tapahtuu ja se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin henkilön oikeuksille ja vapauksille, Josma Oy ilmoittaa siitä rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä. Valvontaviranomaiselle tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan 72 tunnin kuluessa tietoturvaloukkauksen ilmitulosta.